Вы на странице: ГлавнаяИндуизмСанскритУчебник санскрита

Приложение I


Таблица
сочетаний конечных звуков с начальными.
(Правила sandhi)


Конечные+ начальные
aaaiiiuuuR^ieaioau
aaaaaeeooaraiaiauau
aa
iyayaaiiiiyuyuuyR^iyeyaiyoyau
ii
uvavaaviviiuuuuvR^ivevaivovau
uu
R^iraraaririiruruuR^Irerairorau
R^I
ee.aa aa ayaaa i ayia ii ayiia u ayua uu ayuua R^i ayR^ia e ayea ai ayaia o ayoa au ayau
aiaaya aa aaayaa aa aaaayi aa iaayii aa iiaayu aa uaayuu aa uuaayR^i aa R^iaaye aa eaayai aa aiaayo aa oaayau aa au
oo.aavaa a aaavi a iavii a iiavu a uavuu a uuavR^i a R^iave a eavai a aiavo a oavau a au
auaava aa aaavaa aa aaaavi aa iaavii aa iiaavu aa uaavuu aa uuaavR^i aa R^iaave aa eaavai aa aiaavo aa oaavau aa au

Конечные+ начальные
aaa...kkhgghN^cChjjh~nTThDDhNtthddhnpphbbhmyrlvshSsh
kgagaa...==gggghgN^ N^N^==gjgjhg~n N^~n==gDgDhgN N^N==gdgdhgn N^n==gbgbhgm N^mgygrglgvksh kCh==g+h ggh
TDaDaa...==DgDghDN^ NN^==DjDjhD~n N~n==DDDDhDN NN==DdDdhDn Nn==DbDbhDm NmDyDrDlDvTsh TCh==D+h DDh
pbabaa...==bgbghbN^ mN^==bjbjhb~n m~n==bDbDhbN mN==bdbdhbn mn==bbbbhbm mmbybrblbvpsh gCh==b+h bbh
tdadaa...==dgdghdN^ nN^cccChjjjjhj~n ~n~nTTTThDDDDhdN NN==ddddhdn nn==dbdbhdm nmdydrdldvcsh cCh==d+h ddh
N^N^N^a N^aN^N^aa N^aa...=
NNNa NaNNaa Naa...=
nnna nannaa naa...=
m==...Mk N^kMkh N^khMg N^gMgh N^ghMN^ N^N^Mc ~ncMCh ~nChMj ~njMjh ~njhM~n ~n~nMT NTMTh NThMD NDMDh NDhMN NNMt ntMth nthMd ndMdh ndhMn nnMp mpMph mphMb mbMbh mbhMm mmMy yyMrMl llMv vvMshMSMsM+h
(i)Hraraa...Hk khkHkh khkhrgrghrN^shcshChrjrjhr~nSTSThrDrDhrNststhrdrdhrnHp phpHph phphrbrbhrmryrrlrvHsh shshHS SSHs ssr+h
aHo.aa aa==ogoghoN^ashcashChojojho~naSTaSThoDoDhoNastasthododhonaHpaHphobobhomoyorolovaHsh ashshaHS aSSaHs asso+h
aaHaa aaa==aagaaghaaN^aashcaashChaajaajhaa~naaSTaaSThaaDaaDhaaNaastaasthaadaadhaanaaHpaaHphaabaabhaamaayaaraalaav===aa+h