20000 photos of India, 1280960

Karnataka photos

Mysore photos


Avadhoota Datta Peetham main ashram of
Shri Ganapati Satchidananda Swamiji


101_0267.jpg 101_0268.jpg 101_0269.jpg 101_0270.jpg 101_0271.jpg 101_0274.jpg 101_0275.jpg 101_0561.jpg
101_0563.jpg 101_0564.jpg 101_0565.jpg 101_0566.jpg 101_0567.jpg 101_0568.jpg 101_0569.jpg 101_0571.jpg 101_0572.jpg 101_0574.jpg 101_0575.jpg 101_0576.jpg 101_0577.jpg 101_0578.jpg 101_0581.jpg 101_0582.jpg 101_0583.jpg 101_0584.jpg 101_0585.jpg 101_0586.jpg 101_0587.jpg 101_0588.jpg 101_0589.jpg 101_0590.jpg
101_0591.jpg
Nakshatra (Astrology)
& herbal garden


101_0593.jpg 101_0594.jpg
Hanuman (Anjaneya)

surya_sun.jpg
Surya (Sun)

buddha_mercury.jpg
Buddha Mercury

shukra_venus.jpg
Shukra (Venus)

chandra_moon.jpg
Chandra (Moon)

kuja_mars.jpg
Kuja (Mars)

shani_saturn.jpg
Shani (Saturn)

guru_jupiter.jpg
Guru (Jupiter)

rahu.jpg
Rahu

ketu.jpg
Ketu

101_0596.jpg 101_0599.jpg 101_0602.jpg 101_0603.jpg 101_0604.jpg 101_0607.jpg 101_0609.jpg 101_0622.jpg spa50391.jpg spa50392.jpg spa50394.jpg spa50395.jpg
spa50396.jpg spa50398.jpg spa50399.jpg